POŠTOVNÉ a OBCHODNÉ PODMIENKY

CENA POŠTOVNÉHO

 

1 až 14 kusov Slovenská pošta doporučene 2. trieda pri platbe vopred na bankový účet – 2,10 EUR s DPH

1 až 14 kusov Slovenská pošta dobierka 2. trieda – 2,90 EUR s DPH

15 kusov a viacdoprava zdarma

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode  www.susene-hovadzie.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.susene-hovadzie.sk je JUDr. Alexandra Mikula Nádaská, Jégého 8, Bratislava 821 08, IČO: 47198133, DIČ: 1083227013, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. 110-224290, tel.: +421 905 813 066, e-mail: info@susene-hovadzie.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky ceny v internetovom obchode  www.susene-hovadzie.sk sú konečné vrátane DPH.II. Vymedzenie pojmov

» kupujúci / spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

» predávajúci / dodávateľ - prevádzkovateľ internetového obchodu www.susene-hovadzie.sk

» tovar - produkt internetového obchodu www.susene-hovadzie.sk

» spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy predávajúceho zaslaného kupujúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).III. Objednávka

Pri telefonickej objednávke kupujúci uvedie tieto údaje: kontaktné údaje, druh produktov, počet kusov a spôsob prepravy.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa ped jej odoslaním oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.susene-hovadzie.sk .

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s povinnosťou platby za objednaný tovar a služby a predávajúci je viazaný cenou na stránke internetového obchodu www.susene-hovadzie.sk v momente vykonania nákupu.IV. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.susene-hovadzie.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

platba prevodom na bankový účet - cez internetbanking, mobilbanking alebo hotovostným vkladom na účet. Údaje k platbe na bankový účet odošle predávajúci kupujúcemu po akceptácii objednávky,

dobierkou - za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru na pobočke Slovenskej pošty, a.s.V. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.

Za miesto plnenia sa považuje sídlo predávajúceho.

Internetový obchod www.susene-hovadzie.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

- Slovenskej pošty, a. s. - riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty, a.s.,VI. Dodacie náklady

V súlade s čl. VI. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

1 až 14 kusov Slovenská pošta doporučene 2. trieda pri platbe vopred na bankový účet – 2,10 EUR s DPH

1 až 14 kusov Slovenská pošta dobierka 2. trieda – 2,90 EUR s DPH

15 kusov a viacdoprava zdarma

 

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.VII. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za tovar.VIII. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má na základe §7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom použije formulár dostupný na tejto stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu JUDr. Alexandra Mikula Nádaská, Jégého 8, Bratislava 82108, odporúča sa tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Kupujúci priloží k zásielke kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom. Tovar je možné vrátiť aj osobne v sídle prevádzkovateľa na vyššie uvedenej adrese. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.

Na účely zistenia povahy, charakteristiky funkčnosti tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a kontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa považuje predávajúci a kupujúci.Kupujúci je povinný:

- zaplatiť za tovar a služby dohodnutú cenu predávajúcemu,

- prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.Predávajúci je povinný:

- dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu faktúru za objednaný tovar a služby.Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, a. s.,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.X. Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich poskytnutie je dobrovoľné.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, dodaciu adresu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnch údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa druhého odseku čl. X týchto Obchodných podmienok a to na účely uvedené v treťom odseku čl. X týchto Obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnch údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta, a.s.) za účelom doručenia tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný zabezpečiť poskytnuté osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.XI. Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.susene-hovadzie.sk a je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho o zistených vadách. Za zjavné vady sa považuje množstevný a sortimentálny rozdiel tovaru, znehodnotenie tovaru - znehodnotený obal, poškodený obal a pod., ak negatívne ovplyvňujú kvalitu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady výrobkov a produktov v prípade, že tieto sú reklamované po uplynutí ich záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si majú produkty uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Potravinárske produkty si musia zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na ich obale.

Záručná doba začína plynúť dňom doručenia produktov. Právo zo zodpovednosti za vady produktov, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade výmeny vadného produktu začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu.

V prípade vady, ktorá bráni konzumácii produktu, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.Právo na záruku zaniká v týchto prípadoch, keď k závade došlo:

- mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,

- nesprávnym zaobchádzaním s produktom,

- nesprávnym skladovaním produktu.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení závady.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie preukázať uzatvorenie kúpnej zlmuvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho (NIE na dobierku, odporúčame zaslať doporučene) alebo po dohode priniesť osobne na adresu predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy neprišlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci uplatňujúci si reklamáciu je povinný predávajúcemu uviesť kontaktné údaje, telefónne číslo a e-mail, ktoré budú použité na vyrozumenie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na poskytnuté kontaktné údaje nepodarilo odoslané vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie doručiť.

V prípade uznania reklamácie ako oprávnenej, zabezepečí predávajúci vrátenie kúpnej ceny reklamovaného produktu kupujúcemu, a to do 14 dní po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@susene-hovadzie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí príloha č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.susene-hovadzie.sk a podstránkach.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2016.

 

 

FORMULÁR NA ODTSÚPENIE OD ZMLUVY

 

formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf